Som professionell drönaranvändare måste du känna till att användning av drönare i samband med en affärsverksamhet är tillåtet i många europeiska länder, men under mycket stränga villkor. I de flesta länder behöver du olika tillstånd/licenser från din nationella luftfartsmyndighet innan du kan påbörja någon användning. Dessutom kan integritet och dataskydd spela en viktig roll; där behöver du följa de tillhörande reglerna på EU-nivå och nationell nivå.

Det är därför ditt ansvar att informera dig om de lokala regler som gäller för dina drönaraktiviteter.

Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Vilka är de viktigaste reglerna jag bör vara medveten om som professionell användare?

  • Ett betydande antal nationella luftfartsmyndigheter har upprättat nya lagar för flygsäkerhet som reglerar användningen av drönare i deras nationella luftrum. Som professionell drönaroperatör är jag enligt lag skyldig att respektera de motsvarande nationella säkerhets- och användningsreglerna för att inte störa flygsäkerheten, försätta personer i fara eller orsaka skada på egendom.
  • I Europa har varje medborgare en grundläggande rättighet till privat integritet och till skydd av sina personuppgifter. Som professionell drönaroperatör måste jag alltid respektera dessa rättigheter och strikt följa tillämpliga lagar om integritet och dataskydd.
  • I händelse av en olycka måste personen som ansvarar för drönaren (pilot, ägare, operatör osv.) ersätta de skador han eller hon har orsakat. Professionella drönaroperatörer måste därför enligt europeiska flyglagar vara försäkrade. Som professionell drönaroperatör måste jag därför vara medveten om de krav på försäkring och ansvar som gäller, och se till att jag är ordentligt försäkrad för mitt flygande.

Att inte följa dessa regler kan leda till betydande ekonomiska och/eller rättsliga konsekvenser.