Bezpečnosť pre profesionálnych používateľov

Väčšina národných úradov pre letectvo v Európe zaviedla letecké bezpečnostné pravidlá, ktorými sa upravuje používanie bezpilotných lietadiel vo vzdušnom priestore. Tieto pravidlá sa zaviedli s cieľom zaistiť, aby prevádzkou bezpilotných lietadiel nevznikalo nebezpečenstvo pre ľudí alebo majetok, alebo pre ostatných používateľov vzdušného priestoru (lietadlá, vetrone, vrtuľníky atď.)

Pred vzlietnutím by ste sa mali vždy informovať o miestnych letových pravidlách, ktoré sa budú vzťahovať na váš let, a dodržiavať určité základné bezpečnostné pravidlá.

Tieto pravidlá sa v jednotlivých krajinách líšia, bežne však zahŕňajú:

  • Obmedzenia týkajúce sa lietania. Národné úrady pre letectvo stanovili podrobné pravidlá vychádzajúce z prevádzkovej komplexnosti vášho letu a hmotnosti vášho lietadla. Krajiny vo väčšine prípadov nariaďujú maximálnu letovú výšku a vyžadujú osobitné povolenie na lety ponad obývané oblasti alebo lety bez vizuálneho kontaktu (BVLOS).
  • Povinnosti týkajúce sa odbornej prípravy pilotov s cieľom zaistiť, aby mali potenciálni prevádzkovatelia všetky potrebné zručnosti a základné chápanie pravidiel leteckej bezpečnosti. V mnohých krajinách sa od budúceho prevádzkovateľa bude požadovať absolvovanie písomnej skúšky a letový test.
  • Povinnosť bezpilotného lietadla mať osvedčenie o letovej spôsobilosti, ktorým sa potvrdzuje jeho bezpečnosť na let.
  • Povinnosť zaregistrovať vaše bezpilotné lietadlo na príslušnom úrade.

Ak sa chcete dozvedieť viac o pravidlách bezpečnosti a prevádzky bezpilotných lietadiel a o tom, ako požiadať o vystavenie potrebných povolení, pozrite si časť so zdrojmi na tomto webovom sídle. V prípade ďalších pochybností o právnom aspekte vašej prevádzky sa obráťte na národný úrad pre letectvo.

V každom prípade si treba uvedomiť, že nedodržanie súladu s miestnymi zákonmi môže viesť k značným finančným pokutám a/alebo môže mať právne dôsledky.