Ochrana súkromných údajov pre profesionálnych používateľov

Súkromie a ochrana osobných údajov sú v Európe uznané ako základné ľudské práva. Európske a vnútroštátne právne predpisy nás chránia pred vonkajšími narušeniami, ktoré sa považujú za nezákonné, vrátane tých, ktoré vyplývajú z používania bezpilotných lietadiel.

Ako profesionálny prevádzkovateľ bezpilotného lietadla alebo zákazník služieb poskytovaných pomocou bezpilotného lietadla musíte vedieť, že požiadavky na ochranu osobných údajov sa môžu na vás vzťahovať, aj keď úmyselne nezhromažďujete osobné údaje. Aplikácie bezpilotných lietadiel predstavujú vysokú pravdepodobnosť neúmyselného zberu a/alebo spracovania osobných údajov. Pred tým, ako začnete svoje konkrétne činnosti, musíte dôkladne posúdiť túto pravdepodobnosť. Akákoľvek činnosť bezpilotného lietadla, ktorá zahŕňa zber osobných údajov, musí byť v súlade so zákonnými povinnosťami a obmedzeniami.

Zber, ukladanie a akýkoľvek iný druh spracovania osobných údajov je v Európe pokrytý osobitným právom. V smernici EÚ o ochrane údajov a vnútroštátnych predpisoch o ochrane údajov (ktoré sa čoskoro nahradia všeobecným nariadením o ochrane údajov) sa stanovujú rôzne požiadavky na zber, spracovanie a ukladanie osobných údajov.

  • Čo sú osobné údaje? Pojem „osobné údaje“ je veľmi široká koncepcia, ktorá zahŕňa akýkoľvek typ informácií týkajúcich sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby. Akékoľvek použitie bezpilotného lietadla zachytávajúceho snímky, ktorými sa určí osoba, preto spadá do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. To isté sa však uplatňuje aj v prípade, ak bezpilotné lietadlo zbiera akýkoľvek typ údajov (napríklad miesto, priečelia domov, telefónne číslo, poznávacia značka vozidla, infračervená snímka atď.), ktoré je možné dať do súvisu s osobou.
  • Aké zásady treba zvážiť pri zbere osobných údajov? V pravidlách týkajúcich sa ochrany údajov sa stanovuje niekoľko hlavných zásad, ktoré by ste mali dodržiavať, napríklad zásada súhlasu (osoby musia súhlasiť so zberom ich údajov) a právo prístupu (osoby si ponechávajú kontrolu nad informáciami, ktoré sú zhromažďované). Takisto by ste mali zvážiť minimalizovanie zozbieraných osobných údajov.

Každá osoba, ktorej údaje boli zhromaždené nezákonne, môže brániť svoje práva na vnútroštátnych súdoch alebo môže podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov vo svojej krajine.

Ďalšie informácie o rizikách týkajúcich sa ochrany súkromia a osobných údajov, ktoré súvisia s činnosťami bezpilotných lietadiel, sú uvedené v týchto zdrojoch:

Posledná aktualizácia : 24 január 2018