Poistenie a zodpovednosť profesionálnych používateľov

V Európe musia profesionálni prevádzkovatelia lietajúci ponad územie členského štátu EÚ zabezpečiť súlad s nariadením (ES) 785/2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel. V článku 4 sa uvádza, že „prevádzkovatelia lietadiel […] musia byť poistení v súlade s týmto nariadením vzhľadom na zodpovednosť osobitne pre letectvo vo vzťahu k […] tretím stranám.“

Hlavným cieľom nariadenia je zaistiť, aby mali obete nehody prístup k náležitému odškodneniu, a preto sa v ňom stanovuje minimálna úroveň požiadaviek na poistenie.

Napriek vzrušujúcim vyhliadkam, ktoré ponúka táto nová technológia, by mali mať všetci používatelia na pamäti, že bezpilotné lietadlá sú lietadlá, ktoré môžu spôsobiť značnú škodu. Nedávne incidenty a nehody z reálneho života:

  • poškodenie majetku, napríklad bezpilotné lietadlá, ktoré narazili do áut alebo sa na ne zrútili
  • situácie, ktoré takmer viedli k nehodám, napríklad bezpilotné lietadlo s kamerou sa zrútilo len niekoľko centimetrov od lyžiara Marcela Hirschera (YouTube)

V takom prípade vaša poisťovacia spoločnosť môže odškodniť obeť do určitej výšky, a to za predpokladu, že ste dodržali podmienky vašej poistnej zmluvy.

V nariadení (ES) 785/2004 sa takisto vymedzuje minimálna úroveň poistného krytia na nehodu, v závislosti od maximálnej vzletovej hmotnosti bezpilotného lietadla. Minimálna suma zodpovedá jednému miliónu eur na nehodu.

Všetci profesionálni prevádzkovatelia bezpilotných lietadiel by mali byť poistení voči škodám spôsobeným treťou stranou v hodnote najmenej 1 000 000 EUR.