Ako profesionálny používateľ bezpilotného lietadla musíte vedieť, že používanie bezpilotných lietadiel v spojení s obchodnou činnosťou je povolené v mnohých európskych krajinách, no za veľmi prísnych podmienok. Vo väčšine krajín budete pred začatím akejkoľvek prevádzky potrebovať rôzne povolenia/licencie od národného úradu pre letectvo. Okrem toho môže dôležitú úlohu zohrávať aj ochrana súkromia a osobných údajov a musíte dodržiavať súvisiace európske a národné pravidlá.

Preto je vašou zodpovednosťou informovať sa o miestnych pravidlách, na ktoré sa budú vzťahovať vaše činnosti s bezpilotným lietadlom.

Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Aké sú najdôležitejšie pravidlá, o ktorých by som ako profesionálny používateľ mal vedieť?

  • Veľký počet národných úradov pre letectvo zostavilo nové právne predpisy v oblasti leteckej bezpečnosti, ktorými sa upravuje používanie bezpilotných lietadiel v ich vnútroštátnom vzdušnom priestore. Ako profesionálny prevádzkovateľ bezpilotného lietadla mám zákonnú povinnosť dodržiavať príslušné národné pravidlá v oblasti bezpečnosti a prevádzky tak, aby som nenarúšal leteckú bezpečnosť, neohrozoval osoby alebo nespôsoboval škody na majetku.
  • V Európe má každý občan základné právo na súkromie a ochranu svojich osobných údajov. Ako profesionálny prevádzkovateľ musím vždy rešpektovať tieto práva a prísne dodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov.
  • V prípade nehody musí osoba zodpovedná za bezpilotné lietadlo (pilot, majiteľ, prevádzkovateľ atď.) uhradiť škodu, ktorú spôsobila. Preto sa v európskom leteckom práve požaduje, aby boli profesionálni prevádzkovatelia bezpilotných lietadiel poistení. Ako profesionálny prevádzkovateľ by som mal poznať platné požiadavky týkajúce sa poistenia a zodpovednosti a uistiť sa, že na svoj let mám vhodné poistenie.

Nedodržanie týchto pravidiel môže mať značné finančné a/alebo právne dôsledky.