Ubezpieczenie i odpowiedzialność prawna dla użytkowników komercyjnych

W Europie użytkownicy dronów w celach komercyjnych wykonujący loty nad terytorium jednego z krajów UE zobowiązani są do przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 785/2004 w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych. Artykuł 4 rozporządzenia przewiduje, że „[...] operatorzy statków powietrznych [...] są ubezpieczeni zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w zakresie swojej szczególnej odpowiedzialności cywilnej jako lotnictwa w odniesieniu do [...] stron trzecich”.

Głównym celem rozporządzenia jest zagwarantowanie osobom poszkodowanym w wypadku dostępu do odpowiedniego odszkodowania, poprzez określenie minimalnego poziomu ubezpieczenia.

Pomimo fascynujących możliwości, jakie oferuje nowa technologia bezzałogowych statków powietrznych, każdy ich użytkownik powinien mieć świadomość, że mogą one wyrządzić poważne szkody takie jak:

  • Uszkodzenie mienia, np. w przypadku zderzeń dronów z samochodami;
  • Bliskie chybienia, np. w przypadku drona wyposażonego w kamerę, który rozbił się tuż za plecami narciarza Marcela Hirschera (YouTube).

W takich przypadkach ubezpieczenie może pokryć roszczenia osoby poszkodowanej, pod warunkiem że została zachowana zgodność z warunkami polisy ubezpieczeniowej.

Rozporządzenie (WE) nr 785/2004 definiuje także minimalny poziom ubezpieczenia wobec osób trzecich, przypadający na wypadek każdego z dronów, w zależności od jego maksymalnej masy startowej. Minimalna wysokość odpowiada kwocie 1 mln EUR na jeden wypadek.

Każdy komercyjny operator drona powinien być ubezpieczony na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim na kwotę w wysokości co najmniej 1 mln EUR.