Eraelu puutumatuse ja andmekaitse kutselistele kasutajatele

Euroopas on eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse inimeste põhiõigused. Euroopa ja siseriiklikud õigusaktid kaitsevad meid kõrvaliste isikute sissetungi eest. Seda loetakse ebaseaduslikuks, nagu ka droonide kasutamise teel tehtud sissetungi.

Kutselise droonikäitaja või drooni teenuste tarbijana pidage meeles, et andmekaitse nõuded võivad puudutada ka teid, isegi kui te ei kavatse tahtlikult isikuandmeid koguda. Droonide rakendusviisidega kaasneb väga tõenäoliselt isikuandmete tahtmatu kogumine ja/või töötlemine. Te peate hoolikalt hindama, kui tõenäoline see on teie konkreetse tegevuse puhul, ja tegema seda enne, kui te oma tegevust alustate. Drooni käitamine, mis hõlmab isikuandmete kogumist, peab alati vastama õigusnõuetele ja piirangutele.

Euroopas on isikuandmete kogumise, säilitamise ja mis tahes muul viisil töötlemise kohta vastu võetud konkreetne õigusakt. ELi andmekaitse direktiivis ja riiklikes andmekaitseseadustes (mis asendatakse varsti üldise andmekaitse määrusega) on sätestatud mitmesugused nõuded isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise kohta.

  • Mis on isikuandmed? Isikuandmed on väga lai mõiste, mis hõlmab igat liiki teavet üheselt tuvastatud või tuvastatava isiku kohta. Seetõttu kuulub andmekaitseseaduste reguleerimisalasse igasugune drooni kasutamine, mille käigus jäädvustatakse üksikisikuid tuvastavaid kujutisi. Sama kehtib ka drooniga mis tahes andmete (nt asukoht, hoone fassaad, telefoninumber, sõiduki registreerimisnumber, infrapunavõtted jne) kogumise kohta, kui neid andmeid saab seostada mingi isikuga.
  • Mis põhimõtteid tuleb isikuandmete kogumisel arvesse võtta? Andmekaitsenõuetes on sätestatud mitmeid tähtsaid põhimõtteid, mida peaksite kindlasti järgima, sealhulgas näiteks nõusoleku põhimõte (inimesed peavad olema nõus enda kohta andmete kogumisega) ja juurdepääsuõigus (inimestele jääb õigus kontrollida kogutud andmeid). Peaksite kaaluma ka kogutavate andmete piiramist nii palju kui võimalik.

Inimesed, kelle kohta on ebaseaduslikult andmeid kogutud, võivad kaitsta oma õigusi riiklikes kohtutes või esitada kaebuse oma riigi andmekaitseametile.

Lisateavet eraelu puutumatuse ja andmekaitsealaste riskide kohta seoses kutselise droonikäitamisega leiate järgmistest lisamaterjalidest.


Viimane uuendus : 24 jaanuar 2018