Kutselise droonikasutajana peate meeles pidama, et paljudes Euroopa riikides on mehitamata õhusõidukeid ehk droone lubatud äritegevusega seoses kasutada, kuid väga rangelt määratletud tingimustel. Enamikus riikides on enne mis tahes drooni käitamist vaja saada kohalikult riiklikult lennuametilt mitmesuguseid lube või litsentse. Lisaks on suur tähtsus ka eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitsel ning te peate järgima sellega seotud Euroopa ja siseriiklikke õigusnõudeid.

Seetõttu olete te kohustatud viima end kurssi kohalike eeskirjadega, mis võivad olla seotud teie droonikasutusega.

Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Mis on kõige tähtsamad reeglid, mida ma peaksin kutselise kasutajana teadma?

  • Paljud riiklikud lennuametid on võtnud vastu uusi lennuohutuse õigusakte, millega reguleeritakse droonide kasutamist selle riigi õhuruumis. Kutselise droonikäitajana olen ma seaduse alusel kohustatud järgima asjaomaseid siseriiklikke ohutuse ja käitamise eeskirju, et vältida lennuohutuse rikkumist, inimeste ohustamist ja ainelise vara kahjustamist.
  • Euroopas on eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse iga kodaniku põhiõigus. Kutselise droonikäitajana pean ma alati austama neid õigusi ning järgima täpselt asjaomaste eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktide nõudeid.
  • Õnnetuse korral peab drooni eest vastutav isik (juht, omanik, käitaja vm) hüvitama enda põhjustatud kahjud. Seetõttu on Euroopa lennundusõiguse alusel nõutav, et kutselised droonikäitajad oleksid kindlustatud. Kutselise droonikäitajana pean ma seetõttu olema teadlik sellealastest kindlustuse ja vastutusega seotud nõuetest ning tagama, et mul on oma lennutegevuseks piisav kindlustuskate.

Nende eeskirjade eiramine võib tuua kaasa märkimisväärseid rahatrahve ja/või õiguslikke tagajärgi.