Понастоящем в националните законодателства относно дроновете се прави разграничение на употребата на дронове за любителски и професионални цели. Любителската употреба се ограничава до спортни и развлекателни дейности, като например състезания с дронове или частна фотография. Продажбата на снимки, направени от дрон, се счита за професионална употреба.

В повечето европейски държави любителската употреба на дронове е позволена, без да е необходимо специално разрешение от въздухоплавателните администрации. Но фактът, че употребата е разрешена, не означава, че можете да извършвате полети с дрон без никакви ограничения.

Има няколко основни правила, които трябва да съблюдавате и спазвате. В много държави членки дроновете се продават заедно с брошура, съдържаща основните правила, които трябва да бъдат спазвани. Прочетете ги внимателно!

Тъй като общата регулаторна рамка за въздухоплаването на европейско равнище е в процес на разработване, трябва да сте наясно, че понастоящем правилата и нормативните актове са различни в различните държави.

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Кои са най-важните правила, които трябва да знам?

  • Неотдавна повечето европейски държави приеха специални правила за безопасност и извършване на полети във въздухоплаването, които регулират употребата на дронове в съответното национално въздушно пространство. Когато управлявам дрон, трябва винаги да спазвам тези правила и никога да не застрашавам други лица, въздухоплавателни средства или наземно имущество.
  • Неприкосновеността на личния живот и личните данни е основно право. Когато управлявам дрон, трябва винаги да спазвам законодателството, свързано с поверителността и защитата на личните данни.
  • В случай на инцидент пилотът на дрона носи отговорност и е длъжен да възстанови нанесените от него/нея щети. Когато управлявам дрон, трябва да притежавам подходяща застраховка за полета.

Неспазването на тези правила може да доведе до значителни финансови и/или юридически последствия.