Поверителност и защита на личните данни за професионални оператори

В Европа поверителността и защитата на личните данни се считат за основно човешко право. Европейското и националните законодателства ни защитават от външни вмешателства, като ги определят като незаконни, включително и произтичащите от употребата на дронове.

В качеството си на професионален оператор на дронове или потребител на подобни услуги трябва да знаете, че изискванията за защита на личните данни могат да ви засягат, дори и ако не събирате умишлено подобни данни. При използването на дронове съществува голяма вероятност от неволно събиране и/или обработка на лични данни. Преди да започнете конкретна дейност сте длъжни внимателно да прецените подобна вероятност. Всяка дейност, свързана с употреба на дронове, която включва събиране на лични данни, трябва да бъде съобразена със законовите задължения и ограничения.

В Европа събирането, съхранението и всякакъв друг вид обработка на лични данни се регулира от специален закон. Директивата на ЕС за защита на личните данни и Националните закони за защита на личните данни (които скоро ще бъдат заменени с общ регламент за защита на личните данни) определят изискванията за събиране, обработка и съхранение на лични данни.

  • Какво представляват личните данни? Терминът „лични данни“ е много широко понятие, което обхваща всякакъв вид информация, отнасяща се до лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано. Поради тази причина всяка употреба на дронове, свързана със заснемане на изображения, на които може да бъде идентифицирано което и да е лице, попада в обхвата на законодателството за защита на личните данни. Същото се отнася и за случаите, в които с дрон се събират други видове данни (като местоположение, фасади на къщи, телефонни номера, регистрационни номера на МПС, инфрачервени изображения и др.), които могат да бъдат отнесени към определено лице.
  • Какви са принципите, които трябва да се спазват при събирането на лични данни? Правилата за защита на личните данни въвеждат няколко основни принципа, които трябва да спазвате, включително, например принципа на съгласие (лицата трябва да дадат съгласие личните им данни да бъдат събирани) и правото на достъп (лицата трябва да запазят контрола върху събираната информация). Трябва също така да обмислите как да намалите количеството събрани лични данни.

Всяко лице, чиито лични данни са събрани незаконно, има правото да защитава своите права в националните съдилища или да подаде оплакване в компетентния орган за защита на личните данни в тяхната страна.

Повече информация относно рисковете, свързани с поверителността и защитата на личните данни, при професионална употреба на дронове, можете да намерите в следните ресурси:

Последна актуализация : 24 януари 2018